REGULAMIN

  SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Organizator - firma BIKEowe Podróże Wojciech Seroka z siedzibą w Warszawie, ul. Ceramiczna 37b/56, NIP 7162720662, REGON 369569636 (zwaną dalej Organizatorem), działającą jako Organizator Turystyki zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997.
 2. Wyjazd - zorganizaowana przez Organizatora wycieczka rowerowa o określonym terminie, miejscu wyjazdu oraz cenie.
 3. Uczestnik - osoba zarejestrowana na wyjazd, która poprawnie wypełniła formularz rejestracyjny (bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, osoba która została zarejestrowana przez swojego opiekuna prawnego), podając wszystkie wymagane przez Organizatora dane osobowe.

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin określa zasady uczestnictwa w wyjazdach organizowanych przez firmę BIKEowe PODRÓŻE (Organizatora).
 2. Organizator oświadcza, że posiada uprawnienia do organizowania wyjazdów, w tym wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiTP) dla województwa mazowieckiego pod numerem 134926 oraz wymagane prawem gwarancje ubezpieczeniowe.
 3. W wyjeździe samodzielnie mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 18 lat z zastrzeżeniem punktów 3a i 3b.
   a. Dzieci poniżej 13 lat mogą brać udział w wyjeździe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
   b. Osoby, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w wyjeździe bez opiekuna, ale z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W tym przypadku osobą rejestrująca Uczestnika jest jego opiekun prawny. Podpisaną zgodę należy mieć ze sobą przez cały czas trwania wyjazdu.
 4. Organizator zapewnia opiekę nad Uczestnikami w trakcie wyjazdu w godzinach określonych w planie wyjazdu.
 5. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby wyjazd został zorganizowany zgodnie z założonym planem, z wyłączeniem sytuacji niezależnych od Organizatora.

  REJESTRACJA

 6. Rejestracja na wyjazd odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem www.bikeowepodroze.com.
 7. Rejestracji może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych: imię, nazwisko oraz datę urodzenia, a także danych kontaktowych: adres email, numer telefonu komórkowego. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże wymagane do zapisu na wyjazd.
 9. Organizator zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i NNW na rzecz Uczestnika z zastrzeżeniem punktów 9a i 9b.
   a. W przypadku wyjazdów bezpłatnych Organizator nie zawiera umowy ubezpieczenia. Ewentualne ubezpieczenie NNW leży po stronie Uczestnika.
   b. W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych Uczestnik nie zostanie objęty grupowym ubezpieczeniem turystycznym.
 10. Organizator informuje, że w przypadku wypadku w stanie po użyciu lub po spożyciu alkoholu ubezpieczenie nie obowiązuje.
 11. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i kliknięcie na przycisk 'Zapisz się' oznacza zapisanie się na wyjazd i akceptację niniejszego regulaminu.
 12. Zapisując się na wyjazd, Uczestnik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Organizatora przed i w czasie wyjazdu w celach operacyjnych.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rejestracji Uczestnika bez podania przyczyny w terminie do 3 dni od daty rejestracji.

  PŁATNOŚĆ

 14. Uczestnik po zapisaniu na wyjazd zobowiązany jest uiścić opłatę przedstawioną w podsumowaniu zapisu na wyjazd.
 15. Uczestnik dokonuje opłaty poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Organizatora.
 16. Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty opłaty za wyjazd w ciągu trzech dni roboczych liczonych od momentu rejestracji na wyjazd (nie później jednak niż na 1 dzień przed wyjazdem).
 17. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora.
 18. W przypadku braku zaksięgowania opłaty za wyjazd na rachunku bankowym Organizatora w terminach określonych w ofercie wyjazdu, Organizator zastrzega prawo do anulowania rejestracji Uczestnika na wyjazd.

  REZYGNACJA Z WYJAZDU

 19. W przypadku rezygnacji z wyjazdu Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty w wysokości:
   a. w przypadku rezygnacji w terminie wcześniejszym niż 30 dni do daty planowanego wyjazdu Organizator zwraca 100% wpłaconej kwoty,
   b. w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 30 dni do daty planowanego wyjazdu organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.
 20. Uczestnik ma prawo do cesji wyjazdu na inną osobę spełniającą warunki udziału w wyjeździe wszystkich przysługujących mu z tego tytułu uprawnień, przy jednoczesnym przyjęciu przez tę osobę wszystkich obowiązków wynikających z tego tytułu.
 21. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o cesji, o której mowa w pkt 20., w terminie pozwalającym na zmianę danych Uczestnika wyjazdu, nie później jednak niż na 2 dni przed wyjazdem.

  ANULOWANIE WYJAZDU

 22. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wyjazdu z przyczyn niezależnych od Organizatora lub w przypadku braku wymaganej ilości Uczestników (75% zakładanej liczby Uczestników).
 23. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o anulowaniu wyjazdu w terminie do 3 dni do daty wyjazdu.
 24. W przypadku anulowania wyjazdu Uczestnikom zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty.

  WYJAZD

 25. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu wycieczki i/lub planu wyjazdu i/lub trasy przejazdu w przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Organizatora, w tym w sytuacji wynikających z warunków meteorologicznymi lub możliwości Uczestników.
 26. Organizator zobowiązuje się, że przekaże drogą e-mailową daty i godziny wyjazdu oraz powrotu, miejsc zbiórki, a także innych ważnych informacji dotyczących wyjazdu.
 27. Uczestnik zobowiązany jest poinformować telefonicznie Organizatora o rezygnacji z wyjazdu lub o możliwym spóźnieniu na zbiórkę najpóźniej na godzinę przed planowanym wyjazdem.
 28. Organizator określa godzinę odjazdu busa z ustalonego miejsca zbiórki.
 29. W przypadku spóźnienia Uczestnika przekraczającego 15 minut Organizator zastrzega sobie prawo do odjazdu bez spóźnionego Uczestnika jeśli dalsze opóźnienie skutkowałoby niewykonaniem zakładanego planu wyjazdu.
 30. W przypadku spóźnienia na odjazd w drogę do miejsca docelowego Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionego kosztu.
 31. W przypadku spóźnienia na odjazd w drogę powrotną Uczestnik zobowiązany jest wrócić do domu na koszt własny.
 32. Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać aktualny dokument tożsamości w czasie trwania wyjazdu.
 33. W wyjeździe nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, z wyłączeniem czasu wolnego określonego w planie wyjazdu.
 34. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa przy poruszaniu się na rowerze oraz do poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
 35. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów środków transportu, miejsc noclegu, a także każdego odwiedzanego podczas wyjazdu miejsca publicznego.
 36. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń wyznaczonego przez Organizatora pilota.
 37. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się na rowerze sprawnym technicznie.
 38. Grupę prowadzi pilot wyznaczony przez Organizatora, który dyktuje tempo poruszania się grupy oraz wskazuje drogę.
 39. Każdy Uczestnik ma obowiązek poruszać się w zwartej kolumnie rowerów za wyznaczonym pilotem. Zabronione jest wyprzedzanie pilota.
 40. Uczestnik ma prawo do odłączenia się od grupy i wybranie alternatywnej trasy tylko po uprzednim poinformowaniu pilota i ustaleniu miejsca i czasu ponownego przyłączenia się do grupy.
 41. Odłączenie się od grupy jest możliwe tylko w przypadku gdy nie będzie miało wpływu na założony plan wyjazdu.
 42. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z wyjazdu Uczestnika łamiącego zasady wyjazdu w sposób rażący.

  TRANSPORT

 43. Transport rowerów odbywa się na specjalnie przygotowanej przyczepie rowerowej.
 44. Na przyczepie nie mogą być przewożone rowery nietypowe - poziome, tandem, fatbike (grube opony) oraz rowery o masie powyżej 20kg
 45. Uczestnik posiadający rower określony w pkt 44. zobowiązany jest do transportu roweru we własnym zakresie.
 46. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku złego przygotowania roweru do transportu.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 47. Każdy Uczestnik ponosi osobistą odpowiedzialność cywilną i karną za swoje działania i wyrządzone szkody, w szczególności uszkodzenia roweru własnego lub wypożyczonego.
 48. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe przygotowanie Uczestnika do wyjazdu, w szczególności wynikające ze złego stanu technicznego roweru oraz niedostatecznego przygotowania fizycznego.
 49. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione lub zgubione przedmioty Uczestnika z wyłączeniem czasu, gdy przedmioty te zostaną powierzone Organizatorowi.
 50. Prezentowane na stronie www.bikeowepodroze.com oferty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.
 51. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania podstawowych narzędzi i materiałów pozwalających na naprawę roweru w przypadku awarii.
 52. Organizator zapewnia pomoc w naprawie uszkodzonego roweru, o ile taka naprawa jest możliwa w oparciu o posiadane materiały i narzędzia.
 53. W przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Uczestnik zobowiązany jest powrócić na własną rękę do wyznaczonego miejsca zbiórki lub noclegu.
 54. Organizator zapewnia pomoc w dotarciu Uczestnika na miejsce zbiorki w przypadku sytuacji o której mowa w pkt 53.


  ……………………………………     ……………………………………
  (Organizator)             (Uczestnik)